حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی

(اعتبار تا آخر سال 1397)

ایجاد پوشش¬هایی با قابلیت¬های مختلف در مقیاس نانومتری (پوشش¬هایی با ضخامتی کمتر از 100 نانومتر) بر روی ابزارها و ماشین آلات صنعتی سبب بهبود عملکرد، کارآیی و...

بخش آماری