حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مراحل اجرایی
به منظور استفاده صحیح و بهره برداری مناسب از فناوری نانوپوشش­ ها در حوزه‌های مختلف صنعتی و تولید محصولات با کیفیت بهتر و یا محصولات جدید، برنامه های مدونی تدوین و در حال پیگیری است. برنامه­ های مورد نظر عبارتند از:
  1. شناسایی شرکت­ ها و صنایع و برگزاری نشست های مدیریتی
  2. ارایه درخواست بازدید تخصصی از مرکز و معرفی فناوران به شرکت متقاضی
  3. انجام آزمایش و تحقیق بر روی نمونه­ های آزمایشگاهی تا حصول به کیفیت مورد نظر صنعت متقاضی
  4. ارسال درخواست مکتوب به ستاد بابت تقاضای حمایت مالی و فناوری
  5.  رسوخ فناوری در صنعت مورد نظر با پیاده­ سازی فناوری در خطوط تولید