حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مهندسی
نظام مدیریت کارآمد جهان در آغاز قرن بیست و یکم، خدمات مهندسی را یکی از ملزومات توسعه پایدار می داند.  خدمات مهندسی، در حقیقت مجموعه فعالیت هایی هستند که با در نظر گرفتن استفاده بهینه از تجهیزات، نیروی انسانی آموزش­ دیده، زمان و منابع مادی و با هدف کاهش ریسک مخاطرات پیش روی صنعت به اجرا در می آیند. مرکز توسعه نانوپوشش، قابلیت ارائه خدمات زیر از این مجموعه را دارد:
  • شناسایی، انتخاب و توسعه روش های لایه نشانی
  • طراحی، نصب و راه اندازی خطوط تولید لایه نشانی
  • تدوین و اجرای دوره های آموزش تخصصی برای صنایع متقاضی
  • انجام فرآیند مهندسی معکوس برای تولید قطعات، تجهیزات و خطوط تولید
  • تعیین جنس، خواص، مشخصات فنی و روش ساخت قطعات و تجهیزات لایه نشانی