حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
حمایت از خرید دستگاه
مرکز توسعه نانوپوشش پس ارائه خدماتی از قبیل مشاوره و عارضه یابی، مهندسی، تحقیق و توسعه، و آموزش تخصصی اقدام به حمایت از فروش دستگاه لایه نشانی ساخت شرکت های داخلی و خرید دستگاه توسط شرکت ها و صنایع متقاضی با توجه به نوع صنعت و نیاز آن ها می نماید. خرید دستگاه یکی از حلقه های زنجیره ی خدماتی این مرکز می باشد که از این رو شرکت ها و صنایع با خرید دستگاه می تواند نیازهای خود را در حیطه فناوری نانوپوشش برطرف نمایند.

در این راستا شرکت های و صنایع متقاضی خرید تجهیزات پوشش دهی ساخت داخل می توانند از تسهیلات مالی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بهره مند شوند.