حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
تبخیر به روش آرک

روش رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار به کمک قوس الکتریکی (Arc-PVD) یکی از پرکاربردترین روش های لایه نشانی جهت دستیابی به پوشش های نانوساختار با خواص مطلوب می باشد. با استفاده از این روش می توان پوشش های تک لایه، چندلایه، گرادیانی و کامپوزیتی ایجاد کرد. در  ادامه، به ارائه مطالبی در مورد این روش پرداخته می شود.

ü     معرفی روش

ü     تجهیزات

ü     کاربردها

ü     کتب و مقالات مرتبط