حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی

روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (Plasma ElectrolyticOxidation: PEO) که در برخی موارد با عنوان اکسیداسیون ریز جرقه (Micro Arc Oxidation: MAO) از آن یاد می­ شود از جمله روش های نوین در لایه نشانی می باشد. در ادامه این بخش به توضیح مطالب در این حیطه پرداخته خواهد شد.

ü     معرفی روش

ü     تجهیزات

ü     کاربردها

ü     کتب و مقالات مرتبط